Bygglov överklagat för Nordstaden 13:4, Göteborg

Norra Hamngatan 2-6 (Nordstan 13:4 i mitten), Foto: Ankara, CC BY-SA 3.0

Enligt ett föreläggande från mark- och miljödomstolen har Svenska byggnadsvårdsföreningen beretts tillfälle till att yttra sig över fastighetsägarens skrivelse i ärendet.

Föreningen menar att rivning och återuppbyggnad av ett av gårdshusen, utrivning av interiören i det andra gårdshuset och påbyggnad av båda husen med tre våningar visar brist på förståelse av vad bevarande av kulturarvet innebär och strider både mot plan- och bygglagen och riksintresset.

Här kan du läsa hela ärendet.