fbpx

Bygga till gammalt hus med låg takhöjd?

Vi har en tanke om att bygga ut vårt hus genom att lägga en parstuga i vinkel bakom det ursprungliga huset och binda samman byggnaderna med en glasad gång. Drömmen är att bygga utbyggnaden i timmer och i samma stil som originalhuset. Tyvärr verkar det ju som att man måste förhålla sig till 2,40 i takhöjd (det befintliga husets takhöjd är ca 2,10-2,15 m) och obefintliga trösklar exempelvis. Det vore ju fantastiskt att kunna behålla den känslan som det gamla huset ger även i utbyggnaden. Dessutom skulle en ökad takhöjd innebära att man inte kan ha de små vindsfönster som finns på originalhuset och som vi gärna skulle ha även på den nya delen. Kan man kringgå dessa regler på något vis?

Svar:

Min tolkning är att om tillbyggnaden utgörs av en helt ny byggnad gäller nybyggnadsbestämmelserna för boningsrum, dvs. att rumshöjden måste vara minst 2,4 meter utom i källar- eller vindsvåning där rumshöjden kan sänkas till 2,3 meter. I begränsade delar av en vindsvåning kan rumshöjden dock sänkas till 2,1 meter (1,9 meter vid snedtak) för att räknas som del av boningsrum. Om man vill uppnå en viss känsla av låga tak kan man låta bjälklaget vara synligt, dock med lägsta rumshöjd 2,1 meter. Jag bifogar utdrag ur Boverket – Kunskapsbanken.

Om det vore en flyttad byggnad som kopplas till det befintliga huset gör kommunen en bedömning om man kan göra avsteg från kraven på rumshöjd med hänvisning till det kulturhistoriska värdet.  I så fall torde den befintliga volymen utgöra sin egen byggnorm. BBR gäller ej.

Se länkar:

Flyttning av byggnad – PBL kunskapsbanken – Boverket

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/boverkets-byggregler/rumshojd/

keyboard_arrow_up