fbpx

Brädstapeln 13 och 16 Kungsholmen, Stockholm

Yttrande ang. detaljplan avseende fastigheterna Brädstapeln 13 och 16, Kungsholmen.

2020-01-29

Mål nr P 3405-18, sammanfattning. SBF anför att:

 • att Riksantikvarieämbetets synpunkter överensstämmer med SBF:s synpunkter. Dock anser SBF att förslaget skulle medföra påtaglig skada på riksintresset för kulturmiljövården (AB 115) och därmed strida mot miljöbalken.
 • det finns grund för överprövning av MMD eftersom SBF bedömer att förslaget till detaljplan är lagstridigt i flera avseenden
 • Stockholms stads (nedan kallad Staden) hänvisning till översiktsplanernas allmänna texter som stöd för planförslaget inte ersätter den juridiska prövningen
 • jämförelsen med tidigare genomförda påbyggnadsprojekt inte är relevant och att Staden i detta ärende negligerar mål och lagstiftning till skydd för kulturvärden
 • ärendet är av principiell beskaffenhet och större vikt varför kommunfullmäktige borde ha prövat antagande av detaljplanen

Eftersom planärendet påbörjades före ändringen av plan- och planbygglagen 2010 gäller den äldre plan- och bygglagen från 1987, därav beteckningen ÄPBL.

Läs hela dokumentet här

 


 

Yttrande över Brädstapeln 13 och 16 i stadsdelen Kungsholmen, Stockholm

2019-06-05

Yttrande över Stockholms stads yttrande ang. ärendet överklagande av antagen detaljplan avseende fastigheterna Brädstapeln 13 och 16, i stadsdelen Kungsholmen i Stockholms kommun. Mål nr P 10362-18.

Sammanfattning

 • I motsats till vad Staden anger anser SBF att 5 kap 18§ ÄPBL är tillämplig i detta ärende
  eftersom förslaget till detaljplan innebär en ökning av byggrätten för samlad bebyggelse.
  Talerätten för ideella föreningar som uppfyller miljöbalkens villkor gäller inte bara
  nyexploatering utan även ändring av detaljplan som kan antas medföra betydande
  miljöpåverkan enligt 13 kap 6§ ÄPBL.
 • SBF har i sitt överklagande utförligt argumenterat för varför förslaget till detaljplan, med
  hänvisning till den befintliga byggnadens dokumenterat höga kulturhistoriska värde, kan
  antas medföra betydande miljöpåverkan. SBF hänvisar ånyo till den EU-dom (mål C-
  570/13) som innebär att allmänheten inte kan fråntas rätten att överklaga Stadens
  bedömning att det ej är fråga om betydande miljöpåverkan.
 • Stadens åsikt att planförslaget inte skulle medföra påtaglig skada på riksintresset strider
  enligt SBF:s uppfattning mot de tolkningar av begreppet som gjorts av lagstiftaren,
  Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet.

Staden tycks anse att det faktum att kulturhistoriska bedömningar av experter inte är juridiskt bindande är ett skäl att negligera expertutlåtandena. SBF vill här påtala att Stadens egen expert Stadsmuseet bedömer att Trygg-Hansahusets höga kulturhistoriska värde motsvarar byggnadsminnesklass. SBF anser att den föreslagna påbyggnaden, genom att visuellt reducera den befintliga byggnaden till ett fundament för påbyggnaden, skulle medföra en oacceptabel förvanskning av ett av våra mest betydande senmodernistiska arkitektoniska verk i Stockholm. Det är byggnadsnämndens skyldighet att fatta beslut utifrån gällande lagstiftning till skydd för kulturarvet där expertutlåtandena är ett beslutsunderlag som ska beaktas.

Läs hela dokumentet här

 


 

Överklagande och prövningstillstånd Trygg Hansa-huset

2018-11-05

Beslut som överklagas: Svenska byggnadsvårdsföreningen, SBF, överklagar mark- och miljödomstolens, MMD, beslut att avslå SBF:s överklagande av stadsbyggnadsnämndens i Stockholm beslut att anta förslag till detaljplan för fastigheterna Brädstapeln 13 och 16 i stadsdelen Kungsholmen.

Yrkande

 • SBF hemställer att föreningen får tillstånd för prövning i Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, och yrkar att MMD:s dom upphävs samt att stadsbyggnadsnämndens beslut att anta detaljplanen upphävs
 • SBF hemställer att ärendet remitteras till Riksantikvarieämbetet för bedömning av projektets effekter för kulturmiljön, både för den av Stadsmuseet blåklassade byggnaden och för berörda uttryck för riksintresset för Stockholms innerstad med Djurgården (AB 115).

Läs hela dokumentet här

 


 

Överklagande Brädstapeln 13 och 16 i stadsdelen Kungsholmen, Stockholm

2018-05-03

Beslut som överklagas: Stadsbyggnadsnämndens i Stockholm beslut 2018-04-18 att anta förslag till detaljplan för fastigheterna Brädstapeln 13 och 16 i stadsdelen Kungsholmen. Dnr: 2009-04274.

Yrkande

 • SBF yrkar att stadsbyggnadsnämndens ovan nämnda beslut att anta detaljplanen upphävs.
 • SBF hemställer att ärendet remitteras till Riksantikvarieämbetet för bedömning av projektets effekter för kulturmiljön, både för den av Stadsmuseet blåklassade byggnaden och för berörda uttryck för riksintresset för Stockholms innerstad med Djurgården.

Motivering

Sammanfattning

 •  Förslaget innebär en grov förvanskning av ett synnerligen värdefullt byggnadsverk och strider därmed mot plan- och bygglagen 8 kap 13, 14 och 17§§. Förslaget strider också mot lagens 2 kap 3 och 6§§ som anger att planläggning ska ske med hänsyn till stadsbilden och kulturvärden samt att ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas.
 • Förslaget innebär en stor påverkan på flera av uttrycken för riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården (AB 115) och enligt SBF:s bedömning skulle projektet komma att medföra påtaglig skada på riksintresset vilket strider mot miljöbalkens skydd mot sådana åtgärder i 3 kap 6§.
 • SBF anser att förslaget medför en sådan betydande miljöpåverkan, som åsyftas enligt plan- och bygglagen (1987) 5 kap 18§ och miljöbalken 6 kap 11§, att en miljöbedömning borde ha utförts.
 •  Planärendet är av principiell betydelse och stor vikt men har trots detta inte antagits av kommunfullmäktige vilket strider mot plan- och bygglagen 5 kap 27§.

Läs hela dokumentet här

 


 

Yttrande över Brädstapeln 13 och 16 i stadsdelen Kungsholmen, Stockholm

2017-12-18

Dnr 2009-04274. Svenska byggnadsvårdsföreningen, SBF, har tagit del av planförslaget, utsänt för granskning till 2017-12-20. SBF anför följande synpunkter utifrån föreningens verksamhetsområde.

Liksom vid den förra granskningen avstyrker SBF med kraft förslaget till påbyggnad av Trygg-Hansahuset. Det är oförsvarligt och lagstridigt att förvanska detta byggnadsverk av högt kulturhistoriskt, arkitektoniskt och samhällshistoriskt värde av byggnadsminnesklass. SBF anser vidare att den föreslagna påbyggnaden negativt påverkar flera av uttrycken för riksintresset för Stockholms stad och Djurgården.

Läs hela dokumentet här

 


 

 

keyboard_arrow_up