Borreboda, Töreboda kommun

Foto: Mariestads-Tidningen

Län: Västra Götaland
Ort: 
Töreboda
Datum: 
2023-04-13

I en ny översiktsplan, Töreboda 2030, planeras 8 fastigheter att rivas då Töreboda kommun nu planerar att bygga ett handels- och industriområde, kallat Rotkilens handels- och verksamhetsområde på platsen.

I den nya översiktsplanen står bland annat att läsa:

”12. Rotkilen handels- och verksamhetsområde Området föreslås utvecklas för ökad möjlighet att erbjuda mark för etablering av handel och nya verksamheter. Angöring till området kan ske från Skövdevägen (väg 200) eller Rotkilsvägen. Marken är privatägd och utgörs idag av jordbruksmark och ett antal bostäder. Möjligheten till utbyggnad längs befintlig infrastruktur och en betydelsefull positiv effekt på sällanköpshandel och kringliggande verksamheter i södra Töreboda motiverar ianspråktagandet av jordbruksmarken. Inom området har det gjorts en lövskogsinventering som resulterat i naturvärdesklass 4, vilket innebär ett visst naturvärde. Påverkan på naturvärdet får utredas i detaljplanearbetet. Utveckling inom området behöver hantera risk förknippad med farligt gods på järnvägen och på Skövdevägen (väg 200). Utgångspunkten är ett bebyggelsefritt avstånd inom 30 meter från järnvägen. ”

Samtidigt kan man i en annan det av översiktsplanen även läsa:

”Borreboda by har mycket gamla anor. Nuvarande uppbyggnad skedde efter storskiftesreformen. Bebyggelsen är i huvudsak från mitten av 1800-talet till början av 1900-talet. Gårdarna ligger utmed byvägen och är placerade intill respektive åkermark.”

Det är anmärkningsvärt att kommunen både understryker byns gamla anor och att man planerar att bebygga jordbruksmark.

Beskedet har fått stor medial uppmärksamhet. Inte minst då de boende i området, enligt uppgift, på ett tidigt stadium inte fått veta något om planerna. Kommunen har i efterhand kallat till informationsträff och har samtidigt erkänt att man borde ha underrättat de boende, både tidigare och tydligare.

De boende i området har till Förvaltningsrätten i Jönköping överklagat det sätt på vilket kommunen informerat om översiktsplanen.

En privatperson har även startat en insamling mot översiktsplanen.

Press

”Efter kritiken mot Töreboda – experten om hur kommuner borde agera”, SVT Nyheter Väst 2023-04-26

”Kommunen efter kritiken: Ska bjuda in boende till samtal igen”, SR P4 Skaraborg 2023-04-26

”Besvikelsen stor bland boende på kommunens planer för Borreboda”, SR P4 Skaraborg 2023-04-25

”Kommunchefen om byggplanerna i Borreboda: ”Någon borde ha fångat upp vad en översiktsplan är”, SVT Nyheter Väst 2023-04-24

”Insändare: Fel beslut om Borreboda”, Mariestads-Tidningen 2023-04-19

”Upprörda känslor på möte om Borreboda: ”Tårtbiten ska bort”, Mariestads-Tidningen 2023-04-13

”Familjernas hem hotas när kommunen etablerar handel”, SVT Nyheter Väst 2023-02-28

”Cancerfondens tvärvändning: Vägrar sälja testamenterad gård till kommunen”, SVT Nyheter Väst 2023-02-28

”Borrebodabor protesterar mot översiktsplanen: ”Stryk det”, Mariestads-Tidningen 2023-02-21