fbpx

Län: Skåne
Ort: Bjuv

En ny detaljplan är antagen för Bjuv 4:4. Syftet med planen är att skapa nya bostäder och ett mindre LSS-boende. Området är utpekat i Bevarandeplan för Bjuvs kommun (1998) som område med bevarandeintresse. Förutom kyrkan anges även folkskolan och prästgården som särskilt utpekade miljöer. Sambandet mellan kyrka, prästgård och skola lyfts också fram som kulturhistoriskt värdefullt och ett motiv för bevarande i länsstyrelsens regionala kulturmiljöprogram (2006).

Bjuvs kyrka har alltid legat öppet i landskapet, och även sedan den moderna tätorten vuxit fram, har kyrkan bevarat en avsides belägenhet i samhället. Tidigare bevarandeprogram har bedömt kyrkomiljön som värdefull och dess fria läge som viktigt att bevara. Detaljplanen innebär att den hittills öppna ytan vid kyrkan blir bebyggd.

Regionmuseet Skåne skriver i sitt yttrande över detaljplanen att det finns stora risker att oersättliga värden går förlorade om den föreslagna detaljplanen genomförs. Regionmuseet anser att detaljplanen är olämplig för området, eftersom den skulle innebär ett allt för stort ingrepp i det äldre kulturlandskap som finns kring kyrkan. Regionmuseet anser därför att detaljplanen bör omarbetas.

Uppdatering 2021-03-26
Riksantikvarieämbetet har lämnat yttrande över detaljplanen. Deras bedömning är att genomförande av detaljplanen med dess relativt omfattande byggrätter kommer att skada kulturmiljön genom att samband bryts och läsbarheten minskar. Planen är olämplig utifrån påverkan på kulturvärdena och en helhetssyn på kulturmiljön vid kyrkan.

Bilder: Mats Håkansson. Rött kryss markerar planområdet.