Birka, Nacka kommun

Län: Stockholm
Ort: Nacka

Birka är ett av Nackas äldsta villaområden. De första husen byggdes i slutet av 1800-talet. Kulturmiljön präglas av bebyggelsens höga kulturhistoriska och arkitektoniska värden och den goda anpassningen till landskapets former och förutsättningar, men vittnar också om den industriella utvecklingen som startade med Saltsjöbanans utbyggnad 1893. Det sätt på vilket vägnät och bebyggelse har vuxit fram, speglar på ett tydligt sätt Nackas särskilda förutsättningar från ett historiskt och topografiskt perspektiv. Aktuella planer på att riva nästan samtliga byggnader för att möjliggöra hög exploatering med flerbostadshus betyder att en tydlig årsring som har stor betydelse för förståelsen av Nackas historia och utveckling försvinner för alltid.

Svenska byggnadsvårdsföreningen har yttrat sig i ärendet