Län: Kalmar
Ort: Berga
Datum: 03-09-2012

Rivningshot. Berga lokstall uppfördes 1897 och är idag den enda byggnaden som står kvar från Kalmarbanans första tid. Byggnaden står idag utan användning vilket är bakgrunden till att Trafikverket vill riva. Byggnaden är officiellt utpekad som kulturhistoriskt värdefull. Läs mer och gå med i facebook-gruppen (Länk nedan).
Berga lokstall

Uppdateringar
03-03-2014
I oktober 2013 bildades föreningen Berga lokstall vars syfte är att verka för att lokstallet bevaras och ges ny användning. Föreningen och representanter från Berga samhällsförening och Högsby kommun träffade Trafikverket i november för att diskutera byggnadens öde. Trafikverket meddelar i slutet av februari att de har beslutat att en upplåtelse av lokstallet kan se och att de vill ha en fortsatt dialog med föreningen. Det finns vissa krav som måste lösas innan en upplåtelse kan ske, bland annat att detaljplanen för byggnaden ändras från järnvägsverksamhet till annat accepterat användningsområde samt att en markundersökning genomförs. Föreningens vision är att lokstallet ska restaureras och kunna fungera som en evenemangs- och utställningslokal och en mötesplats för lokal kultur och historia.
25-01-2019
Trafikverket har ansökt om rivningslov på nytt. Länsmuseet menar att det finns skäl för kommunen att neka rivningslov med hänsyn till byggnadens kulturhistoriska värde.

Externa länkar
Rädda Berga lokstall