fbpx

Län: Stockholm
Ort: Stockholm
Datum: 10-06-2009

I hörnet Hantverkargatan och S:t Eriksgatan på Kungsholmen ligger denna karaktäristiska, låga butiks- och kontorsbyggnad, ritad av Björn Hedvall 1931. I linje med Stockholms stads mål att förtäta staden är ett 13 våningar högt hus planerat i dess ställe. En hög byggnad kommer att stänga ännu en av de få kvarvarande öppna utblickarna i stenstaden. Ursprungligen var det en biblioteksfilial i övervåningen och affärer och restauranger i bottenvåningen. Genom den långsträckta och låga byggnadsvolymen öppnas perspektiv mot stadslandskapet från olika håll. Utöver dessa miljöskapande värden är den även en god representant för den tidiga funkisarkitekturen i stadens dåvarande utkant.

Uppdateringar
27-08-2012
I maj 2012 antog kommunfullmäktige förslag till detaljplan för kv Basaren 1. Planens syfte är att möjliggöra rivning av den fd basarbyggnaden och ersätta den med ett nytt bostadshus med butiker i bottenvåningen. Byggnaden är utpekad som särskilt kulturhistoriskt värdefull och var försedd med skyddsföreskrifter i den tidigare gällande detaljplanen vilka bland annat angav att byggnaden skulle bevaras. Den nya detaljplanen tillåter nu rivning och basaren verkar nu gå sitt öde till mötes.
16-03-2015
Stadsbyggnadsnämnden beviljade rivningslov 2014-05-22 med stöd av 9 kap 34 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900). Vid samma tillfälle beviljades Bygglov med stöd av 9 kap 30 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900). Med stöd av 9 kap 40 § andra stycket PBL villkoras beslutet så att: 1. Föreslaget fasadtegel provmuras i vilt förband med struken fog i föreslagen kulör, varefter stadsbyggnadsnämnden kallas till plats för slutgiltigt fastställande. 2. Stadsmuseum ska beredas tillfälle att dokumentera befintlig byggnad innan rivning påbörjas. Beslutet har dock överklagats vid flera tillfällen – senast 2015-02-26 varför verkställighet ännu ej skett.

Externa länkar
ABC
SBKs hemsida
Basaren rivs och ersätts av höghus | Mitti Stockholm 20 maj 2014
VIDEO: Här rivs Basaren | Mitti Stockholm 26 jan 2016

keyboard_arrow_up