fbpx

Baldersvägen 44-48

Län: Stockholm
Ort: Dalarö
Datum: 24-09-2010

Tomten på Baldersvägen 44-48, som tidigare ägdes av Frälsningarméns folkhögskola, har sålts till ett byggbolaget BTH-Bygg AB, som vill bygga nio trevåningshus och ett underjordiskt garage. Hela förslaget liknar en stadsdel i en stad: många höga hus, som ligger tätt, få träd och små gräsplättar, men mycket plats för bilar. Bara det gamla huvudhuset (Lyngsåsa) får vara kvar; alla andra hus ska rivas och nästan alla träd ska huggas ner. Detta trots att Riksantivarieämbetet 1987 (reviderat 1997) beslutade att hela Dalarö by även Lyngsåsa och farleden utanför är av riksintresse i kulturmiljövården (enl 2 kap 6 • lag om hushållning med naturresurser m.m.) Läs mer i länken nedan.

Uppdateringar

11-04-2013
Efter sex års kamp om Lyngsåsa har Dalaröborna slutligen fått politikerna att lyssna. I mitten av mars beslutade stadsbyggnadsnämnden att ge upp planera på femvåningshus. I den nya detaljplanen föreslås istället trevåningshus i trä som ska likna den traditionella byggnadsstilen på Baldersvägen. Förslaget är inspirerat av de motförslag som Arkitekten Kjell Forshed och nätverket Dalarös vänner tidigare presenterat.

09-01-2013
Några engagerade Dalaröbor har i samarbete med arkitekt Kjell Forshed gjort ett motförslag till kommunens och BTH Byggs förslag till detaljplan för Lyngsåsa

13-05-2012
Rivningshot. BTH vill exploatera marken riva två äldre villor från 1800-talets andra hälft. Förslaget innebär enligt situationsplanen 46 lägenheter (exkl huvudbyggnad) fördelat på 4 st 2-4-våningshus, 3 parhus och 4 terrasshus. Samtliga byggnader har enligt skisserna en mycket modern utformning. Processen har inte präglats av transparens. Bland annat har Dalarös Vänner fått vänta länge på handlingar de begärt ut samt överklagat Haninge kommuns beslut att inte lämna ut handlingar rörande detaljplanen för Lyngsåsa. Det blev en demokratisk seger när Kammarrätten gav Dalarös Vänner rätt. I ett brev till Stadsbyggnadskontoret skriver Dalarös vänner nu att planerad nybyggnation bättre måste anpassas till kulturmiljön, att rivningen av de två äldre villorna måste stoppas och att det föreslagna antalet lägenheter måste reduceras.

Externa länkar
www.dalalarosvanner.se
Planer på femvåningshus i Dalarö slopas