Avanderska gården i Piteå

Län: Norrbotten
Ort: Piteå
Datum: 19-11-2008

Uppdatering dec 2016: Vi citerar nedan ur beslutet i Piteå Kommuns Miljö- och byggnämnd och konstaterar att nämnden framhärdat med sina rivningsplaner i direkt strid med alla sakkunniga instanser.

Beslut
2014-12-17
Lillpite 19:19 (Lillpitevägen 540), Ansökan om rivningslov – vävstuga
Dnr: 2013-439
Sammanträdesprotokoll Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum
3 (15)
Miljö- och byggnämnden beslutar medge rivningslov för ”Avanderska gården” på fastigheten Lillpite 19:19.

Ärendebeskrivning
Lillpite byamän köpte tomten som kallades Kläppbacken och uppförde en skolbyggnad på denna 1856. År 1875 köptes mer mark för uppförande av fler byggnader, 1880 uppfördes Avanderska gården.
Piteå kommuns fastighets- och servicekontor har redan 2008 ansökt om att få riva Avanderska gården i Lillpite. Ärendet utreddes då av Piteå Museum vilka pekade på byggnadens kulturhistoriska värde och förordade att den bör bevaras. Miljö- och byggnämnden beslutade vid detta tillfälle att remittera frågan vidare till kommunstyrelsen med motiveringen att alternativ till rivning bör utredas innan beslut om rivning tas. Se bilaga 2013-439-1.

Till Fysisk planering inkom den 11 oktober 2013 fastighets- och servicekontoret igen med ansökan om att få riva byggnaden, man anser att alternativ utretts och att man nått vägs ände. Se bilaga 2013-439-2.

Kommunens kulturmiljöenhet motsätter sig rivning och hänvisar till Piteå Museums tidigare yttrande samt den ”Vårdplan” som upprättats efter bedömning av byggnadens status.

Motivering
Miljö- och byggnämndens tidigare krav om att utreda alternativ innan rivning anses uppfyllt, rivning bör därför tillåtas.

Gård från 1840 i Lillpite med mycket välbevarad exteriör. Gården ägs av Piteå kommun, men den har inte underhållits på länge. Och nu vill de riva den.

Uppdateringar
28-02-2011
Gården står kvar och kommunens intentioner är nu att sälja den med förbehållet att den ska bevaras på bästa sätt.
25-01-2019
Byggnaden står fortfarande kvar och är helt orörd.

Externa länkar
Sammanträdesprotokoll Piteå Kommun 2014-12-17
Avanderska gården, bilder | Piteå Kommun
Nu hotas Avanderska gården i Lillpite | Piteåtidningen 11 nov 2008
Vårdplan för Avanderska gården, Lillpite 19:19 | 2012-04-03
Sammanträdesprotokoll Piteå Kommun 2012-04-27