Pågående entreprenad där ny papp ska läggas, läkt bytas och befintligt formpressat, falsat tegel läggas tillbaka. FOTO: FRIDA SEWÉN

Taktegel av god kvalitet kan hålla i flera hundra år, men kasseras ofta i onödan. Att återlägga ett tegeltak kan innebära relativt höga kostnader i nedlagd arbetstid, men mindre kostnader för material. Återanvändning är också bra ur miljösynpunkt. Frida Sewén beskriver takteglets möjligheter.

Att ett tegeltak behöver läggas om beror sällan på själva teglet. Det handlar oftare om att läkten behöver bytas, att underlagspappen börjar bli urlakad och spröd eller att underlagstäckning av exempelvis stickspån är trasig eller rötskadad.

Gammalt tegel av god kvalitet kan hålla längre än ett nytt tegel av sämre kvalitet.

I samband med att underlagstaket renoveras, är det vanligt att det gamla takteglet kasseras, många gånger helt i onödan. Taktegel kan hålla i flera sekel, och om tegelpannor efter lång tid på ett tak fortfarande är i god kondition är det ett ypperligt bevis på tegel av hög kvalitet.

Hållbarhet och kvalitet

Ibland kanske bilden av att taktegel behöver bytas efter en viss tid vara en sammanblandning med förhållandet för betongtakpannor, vilka med tiden vittrar och bryts ner av UV- ljus, påväxt och regn. Tegel är till skillnad från betong ett keramiskt material som inte åldras och bryts ner på samma sätt.

Gammalt tegel av god kvalitet kan hålla längre än ett nytt tegel av sämre kvalitet. Det som avgör kvaliteten på tegel är bland annat bränningen. Ett lösbränt tegel är betydligt känsligare för frostsprängning än ett hårdbränt tegel.

Tegelpannornas tjocklek och kompakthet, takets lutning och yttre påfrestningar så som mekanisk påverkan och väderutsatthet är andra faktorer som spelar in på hållbarheten. Även ventilation på tegelpannornas undersida, det vill säga läktens dimensioner, är av betydelse.

Ekonomi

Ekonomiska skäl anges ofta som argument för att byta ut befintliga tegelpannor. I slutändan brukar kostnaderna mellan att lägga nytt tegel och att lägga om det befintliga inte skilja sig åt särskilt mycket. Nedplockning, sortering och stapling tar längre tid än att kasta teglet i container, men materialkostnaden är desto mindre vid återläggning.

För entreprenören kan det vara en ekonomisk fördel att köpa nytt tegel eftersom ett påslag på omkring 10–15 % ofta tas ut vid försäljning av material till kund. Det kan också upplevas som svårare att lämna ett fast pris på återläggning om hantverkaren saknar erfarenhet av tidsåtgång för de moment som skiljer sig från nyläggning.

En del av teglet kommer med stor sannolikhet att behöva bytas ut även om takteglet i stort är i gott skick, och mängden byte kan inte fastställas i förhand på samma sätt som när allt tegel byts.

Som beställare av jobbet kan man exempelvis begära in en fast kostnad på de delar av arbetet som utförs i sin helhet eller med en förutbestämd mängd. Byte av tegelpannor kan regleras med ett styckpris eller kvadratmeterpris, alternativt med löpande räkning efter timkostnad och materialpris.

Kulturhistoriska värden

Handslaget tegel är förmodligen den typ av tegel som är vanligast att värna och bevara. Med tanke på den arbetskrävande process som ligger bakom handslagning och vedeldad bränning, förtjänar det verkligen att behandlas med respekt och varsamhet. Det är dessutom ett materiellt kulturarv som ständigt minskar.

Handslaget tegel ger taket den vackert skiftande yta med intryck av historia, liv och patina som inte är möjlig att återskapa med ett nytt tegel.

Eftersom det har funnits ett så stort antal tegelbruk över landet, finns det en poäng med att söka ersättningstegel lokalt.

Formpressade tegelpannor tillverkades till en början främst till institutionsbyggnader och mer påkostade hus, och förekom i många olika varianter. Det kan vara lokalt tillverkat taktegel från en viss tidsperiod, exklusiva för sin tid, svåra att ersätta och återskapa och en viktig del av en byggnads karaktär och arkitektoniska drag. De kan ur kulturhistoriskt perspektiv vara nog så intressanta som det handslagna teglet och dessutom ofta av hög kvalitet.

Även det strängpressade teglet kan ha ett värde som kanske ofta förbises för att det inte är sällsynt och exklusivt. Fram till 1960-talet fanns en stor inhemsk tillverkning med många lokala tegelbruk. Idag finns bara ett enda kvar och att bevara tegel från olika tegelbruk är också att bevara lokalhistoria, byggnadshistoria och industrihistoria.

Ett gammalt taktegel som harmonierar i ålder och stil med byggnadens övriga delar har ett kulturhistoriskt värde knutet till byggnadens historia och ett skönhetsvärde som är kopplat till just materialets åldrande. Taktegeltillverkarna själva marknadsför sin produkt med att det »bara blir vackrare med åren«.

Miljöperspektiv

En annan aspekt i frågan om att byta eller återanvända taktegel är miljöperspektivet. Att fortsätta använda och ta hand om befintliga byggnader och byggnadsmaterial minskar avfall, transporter och resursförbrukning för nytillverkning. Att återanvända är också ett tillvaratagande av den inneboende energin som förbrukades när materialen tillverkades och husen byggdes.

Tegel kräver en hel del energi vid bränningen. I jämförelse med andra material är taktegel trots det och tack vare sin långa hållbarhet och giftfria sammansättning ett mycket bra val ur miljösynpunkt.

Skador och underhåll

Det bästa sättet att förlänga livslängden på tak och byggnader är kontinuerligt underhåll. För tegeltak handlar underhållsåtgärderna om att byta trasiga tegelpannor, att rensa hängrännor och stuprör och att se över taket med jämna mellanrum.

Frostsprängning som orsakar urspjälkningar och flagor i ytan är en vanlig skada på taktegel, men så länge skadorna är ytliga behöver teglet inte bytas. Risken för fortsatt frostsprängning ökar dock.

Tegel med den sorts skador som inte behöver bytas direkt, kan vid en omläggning läggas längst ner vid takfoten eller vid en taklucka för att lättare komma åt att byta längre fram.

Är det en relativt stor andel av takteglet som behöver bytas, kan det tegel som är i gott skick samlas på ett takfall, medan andra takfall ersätts med annat nytt eller begagnat tegel.

Ersättningstegel

För att få tag på ersättningstegel som passar med det befintliga finns återförsäljare som håller lager av olika sorters tegel, samt en andrahandsmarknad på köp- och säljsajter. Är det ett strängpressat tegel kanske rätt format också finns att få tag på nytillverkat.

Eftersom det har funnits ett så stort antal tegelbruk över landet, finns det en poäng med att söka ersättningstegel lokalt. Både för att ett lokalt tillverkat tegel kan få bära lokalhistoria vidare i trakten, och för att det kan vara större chans att hitta tegel av rätt sort.

Frida Sewén, bygghantverkare, sewenbygghantverk@gmail.com

Läs mer!
I skriften Tegeltak – Återanvändning och återläggning finns en skadekatalog med fotoexempel och bedömning av olika typer av skador på taktegel.
Skriften kan beställas från Hantverkslaboratoriet eller laddas ned här: www.craftlab.gu.se