Asylenparken i Vadstena

Län: Östergötland
Ort: Vadstena
Datum: 04-01-2017

Sedan uppförandet av Vadstena Slott i mitten av 1500-talet har Slottsgatan utgjort en distinkt gräns mellan slottsträdgården och staden. Denna indelning som fortfarande är påtaglig är ett viktigt karaktärsdrag av stor betydelse för kulturmiljön. Genom historien har marken inom nuvarande Asylen 10 utgjort trädgård eller park, mestadels inhägnad och i offentlig ägo.

Uppförandet av Vadstenas sockerbruk 1871 innebar dock att denna del av Slottsträdgården togs i anspråk som industrimark med tillhörande byggnader och upplag. Den nuvarande parken och dess utformning kom till efter sockerbrukets nedläggning och ombyggnad till sjukhus i mitten på 1890-talet. Byggnadernas fria placering har dock bevarat områdets parkkaraktär. Enligt Riksantikvarieämbetet skapar grupperingen av de olika volymerna ett samspel mellan den monumentala slottsmiljön och den gamla stadskärnan. Även de enskilda, tidigare sjukhusbyggnaderna bedöms vara av kulturhistoriskt intresse. Asylenområdet utgör sammantaget en miljö av stort kulturhistoriskt intresse. När sockerbruket kom överträddes gränsen mellan slottsträdgården och staden. Den nya bebyggelsen innebar en förändring av den tidigare i stort sett obebyggda trädgården. I och med anläggandet av sjukhusparken återknöts traditionen till den tidigare slottsträdgården och till den för staden och kulturmiljön karaktärsgivande gränsen. Frågan om ny bebyggelse i det aktuella området är inte ny. Riksantikvarieämbetet betonade i sin utredning, som gjordes när frågan var aktuell för drygt 30 år sedan, att slottsträdgården utgör en väsentlig del av den unika slottsmiljön i Vadstena och att det är synnerligen angeläget att parken även i fortsättningen får behålla sin nuvarande karaktär och utsträckning.

Sedan 2013 planerar kommunen byggnation i en del av Asylenparken, planer som mött hårt motstånd från lokalbefolkningen. Även kommunens egen Kulturnämnd har varit starkt kritiska till projektet. Dessutom har Statens Fastighetsverk (SFV) riktat allvarlig kritik mot projektet. Bland annat anser man att detaljplanen strider mot bygglagen, Vadstena kommuns egen översiktsplan samt miljökonsekvensbeskrivningen.

Kommunen har dock framhärdat och i juni 2015 antog kommunfullmäktige i Vadstena detaljplanen som krävs för att Vadstena fastighets AB ska få bygga 48 lägenheter vid Asylen. Beslutet överklagades av en rad personer och organisationer först till Länsstyrelsen där det blev avslag. Sedan till Mark- och miljödomstolen som också avslog ansökan. Några av de klagande har nu valt att driva frågan vidare till ytterligare en instans, mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt.

I den Miljökonsekvensbeskrivning som Ramböll gjort på uppdrag av kommunen skriver man ”Riksintresset påverkas genom att en historisk gräns som är karaktäristisk för stadens kulturmiljö överskrids. En utbyggnad enligt föreslagen detaljplan bedöms medföra stor påverkan på kulturmiljön. Konsekvenserna bedöms bli stora på grund av det höga kulturhistoriska värdet. Bedömningen baseras på att den föreslagna bebyggelsen ligger just innanför gränsen till den forna slottsträdgården. Den befintliga parken är ett karaktäristiskt och värdefullt spår i en för staden betydelsefull kulturmiljö. Ny bebyggelse på denna plats innebär en påtaglig förändring av en karaktärsgivande del av riksintresset. Att exploatera denna plats medför att en grundläggande indelning av stadens bebyggelse överskrids. Denna bebyggelsegräns har på flera håll redan överskridits, men då gränsen fortfarande är påtaglig och karaktärsgivande bedöms den vara särskilt angelägen att bevara. Påverkan på kulturmiljön bedöms vara oundviklig med ny bebyggelse på denna plats. Förslagets relativt omfattande exploatering samt dess privatiserande inverkan bedöms medföra en påtaglig förändring av platsen karaktär och kulturmiljövärden. Detaljplanen medför även påverkan på fornlämningar vars värde ännu inte är känt. Detaljplanens sammantagna konsekvenser på kulturmiljön bedöms bli stora.”

Från Svenska Byggnadsvårdsföreningens sida delar vi såväl Riksantikvarieämbetets värdering, STFs kritik som Rambölls bedömning och har därför idag den 4 januari 2016 placerat Asylenparken på den nationella Gula listan över hotade svenska kulturmiljöer. /PS

Uppdateringar
21-11-2018
Mark- och miljööverdomstolen upphävde kommunens detaljplan för parken den 1 december 2017. Därmed blir det inga nya bostäder på platsen och parken får vara kvar. I domen framhölls parkens höga kulturhistoriska värde.
Även naturvärden framhölls i domen, en naturvärdesinventering hade gjorts som domstolen tog hänsyn till. Träden är mycket gamla och här framhölls art- och habitatdirektivet och Eurobats-överenskommelsen. Det är förbjudet att skada fridlysta djurs livsmiljöer.

Externa länkar
Asylenparken överklagas – igen | Corren.se 23 dec 2016
Obegripligt beslut i Vadstena | Corren.se 20 juli 2015
Tung kritik mot Asylenplaner | MFV.se 25 feb 2015
MKB för Detaljplan för södra delen av Asylen 10, Asylens park, Vadstena | 7 okt 2014
Detaljplan för del av Asylen 10 Samrådsredogörelse | 22 sept 2014
Folkomröstningen om Asylen utreds | 19 mars 2014
Hård kamp för historisk park i Vadstena | Miljömagasinet 25 okt 2013
Asylengruppen: Kommunen ignorerar sin egen undersökning | MVT.se 26 mars 2013
Rädda Asylenparken innan det är för sent | debatt Corren.se 27 april 2015