Yttranden & remisser

Som medlem i Svenska byggnadsvårdsföreningen stödjer du vårt arbete för ökad medvetenhet om byggnadskultur och byggnadsvård i hela Sverige. Du gör det möjligt för oss att driva viktiga frågor och påverka politiker, stadsbyggnadskontor, fastighetsägare, byggkonsulter och byggbolag. Här nedanför hittar du de yttranden och remisser som föreningen skrivit.

Yttranden & remisser

Yttrande Hästen 21

Sammanfattning SBF hävdar att villkoren enligt miljöbalken och plan- och bygglagen är uppfyllda vad gäller föreningens klagorätt i ärendet. Det…
Yttranden & remisser

Yttrande över ansökan Valhallavägen/Jungfrugatan.

SBF avstyrker bestämt ett positivt planbesked med det innehåll som anges i ansökan. Föreningen bedömer att projektet skulle innebära påtaglig skada på riksintresset för Stockholms innerstad med Djurgården (AB 115) med hänsyn till stora negativa effekter för stadsbilden. Föreningen anser vidare att det med hänsyn till miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan är oförsvarligt att riva inte ens 30 år gamla fullvärdiga byggnader.

Yttranden & remisser

Yttrande över förslag till detaljplan för Södra Ar Knivsta (Skräddarbo)

Skräddarbo är en sällsynt välbevarad parstuga från början av 1800-talet. SBF anser att en rivning av torpet, som förutsätts enligt planförslaget, strider mot plan- och bygglagens regler med hänsyn till kulturvärdena samt också mot miljömålet God bebyggd miljö. Det är synnerligen angeläget att i stadsutvecklingen värna om de få oförvanskade kulturhistoriskt värdefulla torp av olika slag som ännu finns kvar.

Yttranden & remisser

Överklagande och prövningstillstånd Trygg Hansa-huset

Beslut som överklagas: Svenska byggnadsvårdsföreningen, SBF, överklagar mark- och miljödomstolens, MMD, beslut att avslå SBF:s överklagande av stadsbyggnadsnämndens i Stockholm beslut att anta förslag till detaljplan för fastigheterna Brädstapeln 13 och 16 i stadsdelen Kungsholmen.

Yttranden & remisser

Remissvar “En utvecklad översiktsplanering”

SBF anser inte att förslagen i betänkandet svarar mot syftet med utredningen enligt regeringens direktiv. SBF bedömer att de små förändringar som föreslås i processen att ta fram den kommuntäckande översiktsplanen inte kommer att leda till att efterföljande planering tillräckligt underlättas och då särskilt vad gäller kulturmiljövårdens intressen.

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, dock ej specifika dieter).
    Observera att lägret blir billigare med ett medlemskap (dock ej för trädgårdslägret som redan är nedsatt i pris).
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

mars 2020
Inget evenemang hittades!