Yttranden & remisser

Som medlem i Svenska byggnadsvårdsföreningen stödjer du vårt arbete för ökad medvetenhet om byggnadskultur och byggnadsvård i hela Sverige. Du gör det möjligt för oss att driva viktiga frågor och påverka politiker, stadsbyggnadskontor, fastighetsägare, byggkonsulter och byggbolag. Här nedanför hittar du de yttranden och remisser som föreningen skrivit.

Yttranden & remisser

Yttrande Hästen 21

Sammanfattning SBF hävdar att villkoren enligt miljöbalken och plan- och bygglagen är uppfyllda vad gäller föreningens klagorätt i ärendet. Det…
Yttranden & remisser

Yttrande över ansökan Valhallavägen/Jungfrugatan.

SBF avstyrker bestämt ett positivt planbesked med det innehåll som anges i ansökan. Föreningen bedömer att projektet skulle innebära påtaglig skada på riksintresset för Stockholms innerstad med Djurgården (AB 115) med hänsyn till stora negativa effekter för stadsbilden. Föreningen anser vidare att det med hänsyn till miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan är oförsvarligt att riva inte ens 30 år gamla fullvärdiga byggnader.

Yttranden & remisser

Yttrande över förslag till detaljplan för Södra Ar Knivsta (Skräddarbo)

Skräddarbo är en sällsynt välbevarad parstuga från början av 1800-talet. SBF anser att en rivning av torpet, som förutsätts enligt planförslaget, strider mot plan- och bygglagens regler med hänsyn till kulturvärdena samt också mot miljömålet God bebyggd miljö. Det är synnerligen angeläget att i stadsutvecklingen värna om de få oförvanskade kulturhistoriskt värdefulla torp av olika slag som ännu finns kvar.

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

    OBS! Lägret i Näverkärr är nu fullt.
  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, men inte alltid specifika dieter. Var noga med att ange vad du har för matpreferenser så att lägret kan ta ställning till om det går att ordna.
    Observera att du behöver vara medlem i föreningen för att kunna delta på något av våra läger. Här kan du läsa mer om medlemskapen: https://byggnadsvard.se/medlem/medlemskap
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

april 2020
Inget evenemang hittades!
Visa fler