fbpx

Yttranden & remisser

Som medlem i Svenska byggnadsvårdsföreningen stödjer du vårt arbete för ökad medvetenhet om byggnadskultur och byggnadsvård i hela Sverige. Du gör det möjligt för oss att driva viktiga frågor och påverka politiker, stadsbyggnadskontor, fastighetsägare, byggkonsulter och byggbolag. Här nedanför hittar du de yttranden och remisser som föreningen skrivit.

BloggYttranden & remisser

Överklagande Nordstan 13:4

På grund av total avsaknad av planbestämmelser i den äldre planen samt att det är fråga om höga kulturhistoriska värden bör prövningen ske som bygglov utanför detaljplan. Dock bör i första hand i stället detaljplan upprättas som underlag för bygglovsprövningen.

Yttranden & remisser

Yttrande Hästen 21

Sammanfattning SBF hävdar att villkoren enligt miljöbalken och plan- och bygglagen är uppfyllda vad gäller föreningens klagorätt i ärendet. Det…
Yttranden & remisser

Yttrande över ansökan Valhallavägen/Jungfrugatan.

SBF avstyrker bestämt ett positivt planbesked med det innehåll som anges i ansökan. Föreningen bedömer att projektet skulle innebära påtaglig skada på riksintresset för Stockholms innerstad med Djurgården (AB 115) med hänsyn till stora negativa effekter för stadsbilden. Föreningen anser vidare att det med hänsyn till miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan är oförsvarligt att riva inte ens 30 år gamla fullvärdiga byggnader.

Yttranden & remisser

Yttrande över förslag till detaljplan för Södra Ar Knivsta (Skräddarbo)

Skräddarbo är en sällsynt välbevarad parstuga från början av 1800-talet. SBF anser att en rivning av torpet, som förutsätts enligt planförslaget, strider mot plan- och bygglagens regler med hänsyn till kulturvärdena samt också mot miljömålet God bebyggd miljö. Det är synnerligen angeläget att i stadsutvecklingen värna om de få oförvanskade kulturhistoriskt värdefulla torp av olika slag som ännu finns kvar.

Meny