Yttrande över planprogram för Marielund, Uppsala kommun

Svenska byggnadsvårdsföreningen, SBF, har tagit del av planprogram för Marielund, på samråd. SBF anför följande synpunkter utifrån föreningens verksamhetsområde:

Det är positivt att kommunen i tidigt skede inbjuder till samråd om vilken förtätningsnivå som är lämplig för Marielund mot bakgrund av områdets höga kulturmiljövärden. SBF anser att området tål endast mindre kompletterande bebyggelse utan att kultur- och naturvärden skadas och tillstyrker därför en utveckling i princip enligt alternativ MINI. Alternativen LITEN och STOR avstyrks med hänsyn till att områdets kultur- och naturvärden skulle skadas. SBF anser också att planprogrammet ska kompletteras med direktiv om gestaltningsprogram och planbestämmelser som reglerar bebyggelsens utformning vid ombyggnad och nybyggnad med syftet att nå en god anpassning till den befintliga miljön.

Läs hela dokumentet här