Komplettering till vårt tidigare överklagande av Nobel Center

Föreningens komplettering till överklagande av detaljplan för Nobel Center.

Svenska byggnadsvårdsföreningen, SBF, har beretts tillfälle att senast den 14 september 2017 utveckla grunderna för föreningens överklagande, utöver vad som anförs i sak i överklagandet till Länsstyrelsen daterat 2016-05-11. SBF anför följande och hänvisar i övrigt till sitt tidigare överklagande.

Motivering, komplettering
Begreppet påtaglig skada på riksintresset – lagens syfte
I överklagandet till Länsstyrelsen hävdar SBF på ett antal grunder att om detaljplanen för Nobel Center genomförs skulle de negativa effekterna för stadsbilden och utplånandet av den unika hamnmiljön innebära påtaglig skada på flera av uttrycken för riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården.

I miljökonsekvensbeskrivningen, som hör till planförslaget, sker bedömningen av påverkan på riksintresset i tre nivåer – stor, måttlig respektive liten omfattning. Bedömningen av påverkan på riksintresset lyder sammanfattningsvis i miljökonsekvensbeskrivningen: “Detaljplanen bedöms medföra måttligt negativa konsekvenser för värden kopplade till riksintresset. För några uttryck i riksintresset bedöms planen medföra risk för stor negativ påverkan …”

När det gäller påverkan på de olika uttrycken för riksintresset lyder bedömningarna:

• risk för stor negativ konsekvens för “byggnader som hör ihop med sjöfarten”

• måttlig-stor negativ konsekvens för uttrycket “Stockholm som stenstad” och för berättelsen “hamnanläggningar från skilda tider”.

• måttlig negativ konsekvens för berättelsen om “Stockholm som sjöfartsstad”, för uttrycket “1600-talets stadsplan”, för påverkan på Stockholms siluett samt för vissa viktiga vyer och blickfång.

Komplettering till vårt tidigare överklagande av Nobel Center (PDF)

Kristina Berglund
Vice ordförande, Arkitekt

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, dock ej specifika dieter).
    Observera att lägret blir billigare med ett medlemskap (dock ej för trädgårdslägret som redan är nedsatt i pris).
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

januari 2020
mars 2020
Inget evenemang hittades!