Aktuellt

Yttrande detaljplan Marstrand

fredag, 09 juni 2017

Föreningens yttrande över förslaget till detaljplan för bostäder och centrumverksamhet inom MARSTRAND 73:3 i Kungälvs kommun där Turisthotellet och restaurangbyggnaden Oscars finns.

För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd.

tisdag, 21 mars 2017

Svenska byggnadsvårdsföreningen remissvar på rapporten "För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd." Föreningen verkar bland annat för att slå vakt om vårt byggda och gröna kulturarv och nyttja detta som en resurs i stadsutvecklingen samt att främja en god stadsmiljö och god kvalitet i övrigt i nutida stadsplanering.

Överklagande av Länsstyrelsens beslut ang. Nobel Center

måndag, 13 mars 2017

Svenska byggnadsvårdsföreningen överklagar Länsstyrelsens beslut och yrkar att Mark- och miljödomstolen undanröjer Länsstyrelsens avvisningsbeslut och tillerkänner SBF talerätt i detaljplaneärendet rörande Nobel Center. Vidare yrkar SBF inhibition av Länsstyrelsens beslut om detaljplanen d.v.s. att lagakraftvinnande av detaljplanen får avvakta dom om SBF:s talerätt och även slutlig bedömning i sak av SBF:s överklagande av beslutet att anta detaljplanen.

Remissyttrande: Näringsdepartementets promemoria: Återbostadisering

måndag, 13 februari 2017

SBF anser inte att den nya förordningen bör tillämpas vad gäller flerbostadshusens bottenvåningar och vindar. När det gäller att återföra lokaler som tidigare varit bostäder till bostadslägenheter har SBF ingen erinran mot att undantag från nybyggnadskraven på de villkor som anges i förslaget och under förutsättning att kraven på varsamhet och förvanskningsförbudet kvarstår.

Synpunkter på Stockholms översiktsplan

torsdag, 22 december 2016

Svenska byggnadsvårdsföreningen har avgivit ett yttrande över förslaget till översiktsplan för Stockholm. Föreningen anser att planen är alltför allmänt hållen för att enligt PBL:s syfte kunna vara vägledande för beslut i plan- och byggärenden, att planen inte tillräckligt tydligt visar hur riksintresset för innerstaden och Djurgården ska tillgodoses, att det saknas viktiga riktlinjer för stadsmiljön bl.a. vad gäller gestaltning av ny bebyggelse och behovet av grönytor, att begreppet "hög täthet" behöver nyanseras samt att det regionala perspektivet saknas.

SBF yttrande över detaljplan Marstrand

onsdag, 07 december 2016

Byggnadsvårdsföreningen uppmanar kommunen kraftfullt att utgå från bevarandealternativet och utreda byggnadernas nuvarande tekniska skick med syftet att bevara så stor del av byggnaderna Oscars och hotellet som det är möjligt. Detta kulturarv har försummats på ett häpnadsväckande lagstridigt sätt under många år. Det är hög tid att för framtiden försöka rädda så mycket som möjligt av dessa omistliga kulturvärden.
logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in