Aktuellt

Yttrande detaljplan Marstrand

fredag, 09 juni 2017

Föreningens yttrande över förslaget till detaljplan för bostäder och centrumverksamhet inom MARSTRAND 73:3 i Kungälvs kommun där Turisthotellet och restaurangbyggnaden Oscars finns.

För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd.

tisdag, 21 mars 2017

Svenska byggnadsvårdsföreningen remissvar på rapporten "För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd." Föreningen verkar bland annat för att slå vakt om vårt byggda och gröna kulturarv och nyttja detta som en resurs i stadsutvecklingen samt att främja en god stadsmiljö och god kvalitet i övrigt i nutida stadsplanering.

Överklagande av Länsstyrelsens beslut ang. Nobel Center

måndag, 13 mars 2017

Svenska byggnadsvårdsföreningen överklagar Länsstyrelsens beslut och yrkar att Mark- och miljödomstolen undanröjer Länsstyrelsens avvisningsbeslut och tillerkänner SBF talerätt i detaljplaneärendet rörande Nobel Center. Vidare yrkar SBF inhibition av Länsstyrelsens beslut om detaljplanen d.v.s. att lagakraftvinnande av detaljplanen får avvakta dom om SBF:s talerätt och även slutlig bedömning i sak av SBF:s överklagande av beslutet att anta detaljplanen.

Remissyttrande: Näringsdepartementets promemoria: Återbostadisering

måndag, 13 februari 2017

SBF anser inte att den nya förordningen bör tillämpas vad gäller flerbostadshusens bottenvåningar och vindar. När det gäller att återföra lokaler som tidigare varit bostäder till bostadslägenheter har SBF ingen erinran mot att undantag från nybyggnadskraven på de villkor som anges i förslaget och under förutsättning att kraven på varsamhet och förvanskningsförbudet kvarstår.
logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in